Category Archives: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σύντομη εξέταση στο1ο Κεφάλαιο της Βιολογίας Κατεύθυνσης

Βιολογία Προσανατολισμού 

1ο Κεφάλαιο

(επιλογή από τα θέματα

Πανελλαδικών εξετάσεων  περασμένωην ετών)

ΘEMA 1o

       Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

1)      Τα πλασμίδια είναι

α.   κυκλικά δίκλωνα μόρια RNA

β.   γραμμικά μόρια DNA

γ.   μονόκλωνα μόρια DNA

δ.   κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA.

 Μονάδες 5

2)     Τα  κύτταρα  στα  οποία  το  γονιδίωμα  υπάρχει   σε  ένα  μόνο  αντίγραφο ονομάζονται

α.  διπλοειδή

β.  διαφοροποιημένα

γ.  απλοειδή

δ.   μετασχηματισμένα.

Μονάδες 5

3)      Οι ιστόνες είναι

α.  DNA

β.  RNA

γ.  πρωτεΐνες

δ.  υδατάνθρακες.

Μονάδες 5

 1. Η διπλή έλικα του DNA

α.  έχει μεταβαλλόμενο σκελετό

β.  έχει υδρόφιλο σκελετό

γ.  έχει πεπτιδικούς δεσμούς

δ.  είναι αριστερόστροφη

              Μονάδες 5

 1. ∆ύο αδελφές χρωματίδες συγκροτούν

α.  τον καρυότυπο.

β.  το νουκλεόσωμα.

γ.  κάθε μεταφασικό χρωμόσωμα.

δ.  το μόριο DNA.

Μονάδες 5

 

 

ΘEMA 2o

Α)      Ποιες  πληροφορίες  περιέχει   το  μιτοχονδριακό DNA  και   γιατί   τα

μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται  ως ημιαυτόνομα οργανίδια;

Μονάδες 6

 

Β)      Να  περιγράψετε το σχηματισμό του 3’ –  5΄φωσφοδιεστερικού δεσμού.

Μονάδες 6

Γ)       Να  περιγράψετε  το  πείραμα  με  το  οποίο  επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό.

Μονάδες 7

 

Δ)    Ποια  χρωμοσώματα  χαρακτηρίζονται  ως  αυτοσωμικά, ποια ως φυλετικά και πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο; 

Μονάδες 6

 ΘEMA 3ο

Α. Ένα ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο έχει 46 χρωµοσώµατα.

 

 Ι. Πόσα µόρια DNA συνολικά υπάρχουν στα χρωµοσώµατα του συγκεκριµένου κυττάρου, στο στάδιο της µετάφασης της µίτωσης;

Μονάδες 2

   ΙΙ. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

Β.    Ποιες  είναι,  συνοπτικά,  οι  λειτουργίες  του  γενετικού υλικού;

Mονάδες 6

Γ.      Τα πλασµίδια είναι µικρά κυκλικά DNA που ανήκουν στα βακτήρια.

α)  Να γράψετε δύο σηµαντικά γονίδια που εντοπίζονται στα πλασµίδια.

β)  Να  εξηγήστε  από  τι  εξαρτάται  η  ικανότητα  των  πλασµιδίων  να µετασχηµατίζουν τα βακτήρια στα οποία εισέρχονται.

Mονάδες 8

 

   Δ)    Να  αντιστοιχίσετε  τους  όρους  που  αναγράφονται  στη  ΣΤΗΛΗ  Ι µε  τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να  γράψετε  δίπλα  από   κάθε  γράµµα  της  στήλης  Ι  τον  αριθµό  που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3).

 

ΣΤΗΛΗ Ι

ΣΤΗΛΗ ΙΙ

 

Α. ………. Ιστόνες 1.  ακολουθία νουκλεοτιδίων
Β. ………. Πλασµίδιο 2.  απεικόνιση χρωµοσωµάτων
Γ. ………. Γονιδίωµα 3.  πρωτεΐνες του γενετικού υλικού
∆. ………. Αλληλουχία βάσεων 4.  κυκλικό DNA των βακτηρίων
Ε. ………. Καρυότυπος 5.  το γενετικό υλικό ενός κυττάρου
Ζ. ………. Κύτταρα διπλοειδή  

 Mονάδες 5

Advertisements

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι ασκήσεις αυτές έχουν επιλεγεί από:

–    Το Βιβλίο “ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μεθοδολογία και Προβλήματα”

των Βαγγέλη Ηλιάδη και Θωμά Οικονόμου

(Εκδόσεις: “ΕΛΛΗΝΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, Αθήνα 2002)

 –  Το Βιβλίο “Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄Λυκείου

στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνησης”

του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)

του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων (Αθήνα 2000)

 

 1)     Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γενετικού υλικού τους και βρέθηκε η ακόλουθη επί τοις εκατό σύσταση σε αζωτούχες βάσεις.

A T C G
Κύτταρο 1: 28 28 22 22
Κύτταρο 2: 31 31 19 19

Τα κύτταρα 1 και 2 ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισμών;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2)       Αν στη μία αλυσίδα ενός τμήματος DNA ο λόγος   (Α + G) / (T + C) = 0,125, να υπολογίσετε τον αντίστοιχο λόγο στη συμπληρωματική αλυσίδα.

3)       Ένα ινίδιο χρωματίνης στην αρχή της μεσόφασης του κυττάρου έχει 400 νουκλεοσώματα. Να βρείτε::

Α)   Πόσα νουκλεοσώματα,

Β)   Πόσες αζωτούχες βάσεις και

Γ)   Πόσα μόρια ιστονών

Θα υπάρχουν μετά την αντιγραφή του DNA στη μεσόφαση.

4)       Ένα τμήμα DNA έχει 10 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και 15 δεσμούς υδρογόνου. Πόσες Α, Τ, C και G περιέχει;

 5)       Ένα πλασμίδιο έχει 12000 νουκλεοτίδια. Πόσοι είναι οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί;

6)       Τρία δείγματα νουκλεΐκών οξέων μελετήθηκαν ως προς τη σύσταση των αζωτούχων βάσεών τους και τον αριθμό των φωσφοδιεστερικών δεσμών και βρέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Δείγμα A G T C Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί
1ο 1325 2730 1325 2730 8110
2ο 1325 2730 1325 2730 8109
3ο 1325 2730 1325 2730 8108

Να βρείτε από πού μπορεί να προέρχεται το κάθε δείγμα. Να  δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

7)            Οι δεσμοί υδρογόνου που περιέχονται σε ένα μόριο DNA είναι 1300. Επίσης, το άθροισμα Α+Τ είναι 400. Ποιος είναι ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν για αζωτούχο βάση τη γουανίνη;

8)          Ο συνολικός αριθμός φωσφοδιεστερικών δεσμών σε ένα βακτηριακό μόριο DNA είναι 300. Ποιος είναι ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου που σχηματίζονται στο μόριο αυτό, αν το 10% των νουκλεοτιδίων έχουν για αζωτούχο βάση τη γουανίνη;

9)          Ο λόγος (A + T) / (C + G) = 0,75 σε ένα μόριο DNA. Το σύνολο των δεσμών υδρογόνου του μορίου είναι 4500. Να βρεθεί ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν για αζωτούχο βάση την αδενίνη και αυτός που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια που έχουν για αζωτούχο βάση τη γουανίνη.

10)        Το πλασμίδιο ενός βακτηρίου έχει μήκος 10000 ζεύγη βάσεων. Πόσα μόρια νερού παράγονται κατά τη σύνθεσή του; Αν οι κυτοσίνες είναι συνολικά 4000, πόσους δεσμούς υδρογόνου συναντάμε συνολικά σε αυτό το πλασμίδιο.

11)          Σε ένα εργαστήριο Βοτανικής μελετήθηκαν δύο φυτικοί οργανισμοί, ένα απλοειδές φύκος και το μοσχομπίζελο Pisum sativum, ως προς τον αριθμό των μορίων DNA που περιείχαν τα σωματικά τους κύτταρα στη μετάφαση. Στον έναν από αυτούς, χωρίς όμως να γνωρίζουμε σε ποιον, βρέθηκαν 38 μόρια DNA, ενώ στον άλλο 28. Να υπολογίσετε πόσα χρωμοσώματα έχει το φύκος και πόσα το μοσχομπίζελο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Να θεωρήσετε ότι κάθε μόριο DNA αντιστοιχεί σε ένα δίκλωνο κομμάτι DNA.

12)       Εργάζεστε στο κυτταρολογικό εργαστήριο ενός νοσοκομείου και σας ζητούν να απεικονίστε τον καρυότυπο κάποιου ασθενούς:

 •   Ποια κύτταρα θα χρησιμοποιήσετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 •   Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου θα πρέπει να βρίσκονται τα κύτταρα αυτά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 • Ποιες χημικές ουσίες θα χρησιμοποιήσετε κατά την εργαστηριακή σας μελέτη; Ποιος ο ρόλος τους
 • Τι πληροφορίες θα σας προσφέρει ο καρυότυπος;
 • Είναι δυνατόν να εντοπίστε κληρονομικές ασθένειες με τον καρυότυπο;

To πείραμα των Hershey και Chase

Το κλασικό πείραμα των Hershey και Chase (1952) με το οποίο επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι          το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων.

Oι Alfred Hershey και Marta Chase μελέτησαν τον κύκλο ζωής του  βακτηριοφάγου (φάγου) Τ2.

Ο βακτηριοφάγος ή φάγος μοιάζει με σεληνιακό δορυφόρο. Η δομή του είναι πολύ απλή.
Αποτελείται από το πρωτεϊνικό καψίδιο μέσα στο οποίο φυλάσσεται το γενετικό υλικό (DNA).

σάρωση0006

Ο βακτηριοφάγος ή φάγος μοιάζει με σεληνιακό δορυφόρο. Η δομή του είναι πολύ απλή. Αποτελείται από το πρωτεϊνικό καψίδιο μέσα στο οποίο φυλάσσεται το γενετικό υλικό (DNA). Το σκίτσο προέρχεται από το βιβλίο «Η Ιστορία της Βιολογίας σε Κόμιξ» των Gingia Ghigliano και Luca Novelli, το οποίο στα ελληνικά εκδόθηκε από τις Εκδόσεις «Κάτοπτρο» το 1992.

Οι Alfred Hershey και Marta Chase ιχνηθέτησαν τους βακτηριοφάγους (φάγους) Τ

      –   Με ραδιενεργό 35S που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες

      –   Με ραδιενεργό 32P που ενσωματώνεται μόνο στo DNA

σάρωση0001

Το σκίτσο απεικονίζει τους Hershey και Chase που ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό S που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες και με ραδιενεργό P που ενσωματώνεται μόνο στo DNA.                                        Το σκίτσο προέρχεται από το βιβλίο «Η Ιστορία της Βιολογίας σε Κόμιξ» των Gingia Ghigliano και Luca Novelli, το οποίο στα ελληνικά εκδόθηκε από τις Εκδόσεις «Κάτοπτρο» το 1992.

Στη συνέχεια μόλυναν με ραδιενεργούς φάγους  τα βακτήρια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να «δώσει τις απαραίτητες εντολές», για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι.

New Picture (1)

Το πείραμα των Hershey και Chase. Από το βιβλίο «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter              Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης (για την ελληνική γλώσσα)

Απαντήσεις σε θέματα του Πρώτου Κεφαλαίου της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Πρώτο Κεφάλαιο

 

ΘEMA 2o

Α)      Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα (μονάδες 2) και για ποιο λόγο;

(μονάδες 6)

–     Μιτοχόνδρια – χλωροπλάστες

–        Τα δύο αυτά οργανίδια έχουν DNA.

Το γενετικό υλικό των οργανιδίων αυτών κωδικοποιούν μικρό αριθμό πρωτεϊνών που τους είναι απαραίτητες για τις λειτουργίες τους (οξειδωτική φωσφορυλίωση – φωτοσύνθεση).

Οι περισσότερες, όμως, πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα.

Β)      Από τι αποτελείται το νουκλεόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του;

Μονάδες 10

Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων και από 8 μόρια πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστόνες. Το DNA είναι τυλιγμένο γύρω από το οκταμερές των ιστονών.

Τα νουκλεοσώματα αναδιπλώνονται με αποτέλεσμα το DNA να πακετάρεται σε μεγαλύτερο βαθμό, σχηματίζοντας τελικά τα ινίδια της χρωματίνης.

Στην αναδίπλωση συμμετέχουν και άλλα είδη πρωτεϊνών.

 

ΘEMA 3ο

Α. Ένα ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο έχει 46 χρωµοσώµατα.

Ι. Πόσα µόρια DNA συνολικά υπάρχουν στα χρωµοσώµατα του συγκεκριµένου κυττάρου, στο στάδιο της µετάφασης της µίτωσης;

Μονάδες 2

46 Χ 2 μόρια = 92 μόρια DNA

   ΙΙ. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

Στη μεσόφαση με το τέλος της αντιγραφής του DNA κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί. Κάθε ινίδιο χρωματίνης είναι ένα μόριο DNA, οπότε μετά την αντιγραφή προκύπτουν 46 Χ 2 = 92 μόρια DNA (πριν την αντιγραφή είναι 46).

Κατά την διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης τα ινίδια χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται  και να συμπυκνώνονται για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων.

Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωμαίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο.  Κάθε χρωματίδα αποτελείται από ένα δίκλωνο μόριο DNA.

Έχουμε, λοιπόν, 92 χρωματίδες, δηλαδή 92 μόρια DNA.

Με την ολοκλήρωση της ανάφασης καθεμιά από τις αδελφές χρωματίδες ανεξαρτητοποιείται από την άλλη. Από το σημείο αυτό θεωρούμε ότι κάθε χρωματίδα αποτελεί πλέον ένα ανεξάρτητο χρωμόσωμα.

Β. Να περιγράψετε τις χαρακτηριστικές µορφές, µε τις οποίες εµφανίζεται το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεται.

Mονάδες 9

Ινίδια χρωματίνης – μεσόφαση – μικρός βαθμός συσπείρωσης

Δεν είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο.

Με το τέλος της αντιγραφής, κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί.

Αδελφές χρωματίδες – ο όρος περιγράφει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα κατά το χρονικό διάστημα που είναι ενωμένα στο κεντρομερίδιο.

 

Χρωμοσώματα – μέγιστος βαθμός συσπείρωσης  κατά το στάδιο της μετάφασης. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα καθίστανται ευδιάκριτα και μπορούν να παρατηρηθούν με το οπτικό μικροσκόπιο.

Γ.  Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;

Mονάδες 8

Οι ερευνητές ιχνηθέτησαν τους φάγους:

–        Με ραδιενεργό 35S,  που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες αλλά όχι στο DNA

–        Με ραδιενεργό 32P,  που ενσωματώνεται μόνο στο DNA και όχι στις πρωτεΐνες.

Στη συνέχεια μόλυναν με ραδιενεργούς φάγους τα βακτήρια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να «δώσει τις απαραίτητες εντολές», για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι.

Παλιά θέματα Πανελλαδικών από το πρώτο κεφάλαιο της Βιολογίας Κατεύθυνσης

Βιολογία Προσανατολισμού

 Θέματα από το Πρώτο Κεφάλαιο

από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις προηγούμενων ετών  

ΘEMA 1o

       Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

1)      Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε:

α. γαμέτη

β. ευκαρυωτικό πυρήνα

γ. βακτήριο

δ. νουκλεόσωμα.

 Μονάδες 5

2)     Τα φυλετικά χρωμοσώματα …

α. υπάρχουν μόνο στα γεννητικά κύτταρα.

β. εντοπίζονται μόνο στα σωματικά κύτταρα.

γ. υπάρχουν στα σωματικά και στα γεννητικά κύτταρα.

δ. εντοπίζονται στα φυτικά και στα βακτηριακά κύτταρα.

Μονάδες 5

3)      Ο σταθερός σκελετός της διπλής έλικας του DNA

 1. a. αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια αζωτούχων βάσεων

β. αποτελείται από φωσφωρικές ομάδες και δεσοξυριβόζη

γ. είναι υδρόφοβος

δ. αποτελείται από μόρια που συνδέονται μεταξύ τους με υδρογονικό δεσμό.

Μονάδες 5

 1. Τα χρωμοσώματα είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο                                                            

α. στον πυρήνα όλων των κυττάρων

β. μόνο κατά τη διάρκεια της μεσόφασης

γ. μόνο στον πυρήνα των γαμετών

δ. κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης.

              Μονάδες 5

 

ΘEMA 2o

Α)      Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα (μονάδες 2) και για ποιο λόγο; (μονάδες 6)

Μονάδες 8

 

Β)      Από τι αποτελείται το νουκλεόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του;

Μονάδες 10

 

ΘEMA 3ο

Α. Ένα ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο έχει 46 χρωµοσώµατα.

 

Ι. Πόσα µόρια DNA συνολικά υπάρχουν στα χρωµοσώµατα του συγκεκριµένου κυττάρου, στο στάδιο της µετάφασης της µίτωσης;

Μονάδες 2

   ΙΙ. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

Β. Να περιγράψετε τις χαρακτηριστικές µορφές, µε τις οποίες εµφανίζεται το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεται.

Mονάδες 9

Γ.  Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;

Mονάδες 8

ΘEMA 4ο

Α.    Να  τοποθετήσετε  στη  σωστή  σειρά  τα  παρακάτω  βήματα  τα  οποία  οδηγούν στην κατασκευή καρυότυπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς

 1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.
 2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης.
 3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.
 4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.
 5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος.
 6. Τα χρωμοσώματα  απλώνονται  σε  αντικειμενοφόρο  πλάκα  και  χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες.

Μονάδες 6

Β.    Να  περιγράψετε  τη  διαδικασία  με  την  οποία  μπορεί  να κατασκευαστεί ο καρυότυπος ενός ανθρώπου.

Μονάδες 7 

Γ.      Να  περιγράψετε  το  πείραμα  του Griffith  και  να αναφέρετε το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε.

Μονάδες 8

Αντιγραφή του DNA

Πέιραμα 220

Οι διχάλες της αντιγραφής του DNA είναι ασύμμετρες, από το εξαιρετικό βιβλίο “Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου” των Bruce Alberts, Dennis Bray, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts και Peter Walter, το οποίο στην αγγλική έκδοση τιτλοφορείται “Essential Cell Biology. An Introduction to the Molecular Biology of the Cell”. Την ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Πασχαλίδη επιμελήθηκε η κυρία Χριστίνα Ζιούδρου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ένζυμα που παίρνουν μέρος στην αντιγραφή του DNA

Αν έχετε χρόνο, δείτε το παρακάτω αρχείο pdf για τα ένζυμα που παίρνουν μέρος στην αντιγραφή του DNA

Αντιγραφή DNA

Τα ένζυμα που παίρνουν μέρος στην αντιγραφή του DNA είναι:

DNA πολυμεράσες

 • Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA
 • Eπιμηκύνουν τα πρωταρχικά τμήματα
 • Επιδιορθώνουν λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής και τοποθετούν τα σωστά νουκλεοτίδια
 • Λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση 5’ 3’
 • Απομακρύνουν τα πρωταρχικά τμήματα RNA και τα αντικαθιστούν με τμήματα DNA

Πριμόσωμα

 • Ειδικό σύμπλοκο ενζύμων που αποτελείται από πολλά ένζυμα
 • Συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής μικρά τμήματα RNA, συμπληρωματικά προς τις μητρικές αλυσίδες, τα οποία ονομάζονται πρωταρχικά τμήματα

DNA ελικάσες

 • Ειδικά ένζυμα που σπάζουν τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των δύο αλυσίδων και με τον τρόπο αυτό ξετυλίγονται οι δύο αλυσίδες στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής

DNA δεσμάση

 • Ένζυμο που συνδέει τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας του DNA
 • Συνδέει και όλα τα κομμάτια που προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις έναρξης της αντιγραφής

Επιδιορθωτικά ένζυμα

 • Επιδιορθώνουν μεγάλο ποσοστό από τα λάθη που γίνονται στην αντιγραφή του DNA